FİNANS

***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 323.540.885 255.150.349 171.437.306 124.400.784
Satışların Maliyeti
29 -263.601.410 -204.148.544 -137.810.114 -99.263.658
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.939.475 51.001.805 33.627.192 25.137.126
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
59.939.475 51.001.805 33.627.192 25.137.126
Genel Yönetim Giderleri
30 -3.193.397 -2.405.077 -1.662.155 -1.419.715
Pazarlama Giderleri
30 -14.817.027 -9.675.274 -8.249.253 -4.937.533
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 27.169.334 23.156.566 11.566.807 14.540.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -14.096.924 -30.534.197 -8.366.372 -24.417.830
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.001.461 31.543.823 26.916.219 8.902.077
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.001.461 31.543.823 26.916.219 8.902.077
Finansman Gelirleri
33 23.682.130 17.824.135 14.769.173 14.538.687
Finansman Giderleri
33 -19.756.631 -5.023.414 -9.673.047 -3.750.746
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
58.926.960 44.344.544 32.012.345 19.690.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.453.703 -8.408.306 -5.834.446 -4.303.042
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.760.725 -8.820.505 -6.021.406 -4.642.634
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 307.022 412.199 186.960 339.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.473.257 35.936.238 26.177.899 15.386.976
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.473.257 35.936.238 26.177.899 15.386.976
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.473.257 35.936.238 26.177.899 15.386.976
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.307.636 103.836.011
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 131.677.547 131.348.710
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.624 6.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
131.668.923 131.342.494
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 462.715 2.223.663
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
462.715 2.223.663
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
11 143.153.074 115.827.874
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.233.258 12.844.287
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.233.258 12.844.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 5.116.734 16.200.832
Diğer Dönen Varlıklar
14 7.825.442 1.326.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.825.442 1.326.742
ARA TOPLAM
422.776.406 383.608.119
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
422.776.406 383.608.119
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 5.132 5.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.132 5.132
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 6.190.000 6.190.000
Maddi Duran Varlıklar
16 68.528.283 69.598.216
Arazi ve Arsalar
18.286.075 18.286.075
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
358.448 241.375
Binalar
24.059.468 24.386.815
Tesis, Makine ve Cihazlar
24.185.423 25.151.055
Taşıtlar
756.625 745.396
Mobilya ve Demirbaşlar
776.431 663.361
Diğer Maddi Duran Varlıklar
105.813 124.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Şerefiye
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.972.310 76.042.243
TOPLAM VARLIKLAR
497.748.716 459.650.362
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.372.060 43.277.284
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.372.060 43.277.284
Banka Kredileri
89.372.060 43.277.284
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 352.934 326.248
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
352.934 326.248
Ticari Borçlar
8 77.059.484 87.535.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
71.553 68.710
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
76.987.931 87.466.684
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 671.982 672.229
Diğer Borçlar
9 60.152 43.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
47.382 31.358
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.770 11.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
17 11.641 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11.641 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.430.522 18.228.552
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.430.522 18.228.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 10.760.725 17.359.618
Kısa Vadeli Karşılıklar
20 237.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
237.600 237.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 535.870 477.260
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
535.870 477.260
ARA TOPLAM
180.492.970 168.157.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.492.970 168.157.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 0 8.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 8.945
Uzun Vadeli Karşılıklar
23 4.830.925 3.910.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.830.925 3.910.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 6.123.884 6.493.783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.954.809 10.413.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.447.779 178.571.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
306.300.937 281.079.188
Ödenmiş Sermaye
25 20.000.000 5.220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
25 13.585.608 28.365.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26 42.372.345 42.623.853
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 42.372.345 42.623.853
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.807.380 43.807.380
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.435.035 -1.183.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 13.212.979 8.057.020
Yasal Yedekler
13.212.979 8.057.020
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 168.656.748 124.810.676
Net Dönem Karı veya Zararı
48.473.257 72.002.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
306.300.937 281.079.188
TOPLAM KAYNAKLAR
497.748.716 459.650.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -770.037 9.738.188 88.527.700 54.601.808 229.490.647 229.490.647
Transferler
1.273.877 53.327.931 -54.601.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.672 35.936.238 35.740.566 35.740.566
Dönem Karı (Zararı)
35.936.238 35.936.238 35.936.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-195.672 -195.672 -195.672
Kar Payları
-20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -965.709 11.012.065 121.855.631 35.936.238 245.231.213 245.231.213
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25 5.220.000 28.365.608 43.807.380 -1.183.527 8.057.020 124.810.676 72.002.031 281.079.188 281.079.188
Transferler
5.155.959 66.846.072 -72.002.031 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.508 48.473.257 48.221.749 48.221.749
Dönem Karı (Zararı)
48.473.257 48.473.257 48.473.257
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.508 -251.508 -251.508
Sermaye Arttırımı
14.780.000 -14.780.000
Kar Payları
-23.000.000 -23.000.000 -23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
25 20.000.000 13.585.608 43.807.380 -1.435.035 13.212.979 168.656.748 48.473.257 306.300.937 306.300.937


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.416.604 20.174.032
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
333.857.607 236.609.335
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
29,8 322.771.002 230.561.485
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
31 11.086.605 6.047.850
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-309.863.978 -212.147.701
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
29,8 -309.859.525 -212.147.049
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
32 -4.453 -652
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
23.993.629 24.461.634
Ödenen Faiz
33 -27.977.814 -34.625.636
Alınan Faiz
33 39.312.676 35.218.181
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19,13 -6.275.520 -7.407.683
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.636.367 2.527.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-603.940 -559.372
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.317 153.011
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,31,32 25.317 153.011
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-629.257 -712.383
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-629.257 -712.383
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.658.961 -1.687.064
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.658.961 18.312.936
Kredilerden Nakit Girişleri
6 40.658.961 18.312.936
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-23.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.471.625 17.927.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.471.625 17.927.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.836.011 76.092.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
127.307.636 94.019.831


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
48.473.257 35.936.238 26.177.899 15.386.976
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-251.508 -113.473 199.718 -82.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -314.385 -145.478 249.647 -105.384
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62.877 32.005 -49.929 23.185
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 62.877 32.005 -49.929 23.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-251.508 -113.473 199.718 -82.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.221.749 35.822.765 26.377.617 15.304.777
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
48.221.749 35.822.765 26.377.617 15.304.777http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780570


BIST
07 Ağustos 2019 06:12
Mynet'te Anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Döviz Çevirici

Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.

Hacim verileri 15 dakika gecikmelidir.

BIST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın